Yusuke Morishita Photo space

© 2011 Yusuke Morishita Photo space

`Arigato`All Blacks after final game

Tokyo

2019